ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร :อ่าน 9 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง :อ่าน 7 คน ประชาสัมพันธ์ "ลด ละ เลิก ใช้พลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร เพื่อรองรับการประกาศเจตนารมณ์ "ตรังเมืองปลอดโฟมและลดขยะพลาสติก" :อ่าน 11 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น :อ่าน 64 คน ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น :อ่าน 65 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7